Regulamin

Obowiązuje od 9 czerwca 2020. Wersja: 19a.

1. Definicje.

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności przez e-mail: info@rainbowcups.eu.
1.2. Rainbowcups – WirelessCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-310), ul. Rozłogi 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265037, NIP: 522-28-31-655, VAT EU: PL5222831655.
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa Sejmu Polskiego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa Sejmu Polskiego z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.5. Sklep – serwis internetowy należący do Rainbowcups dostępny pod adresem www.rainbowcups.eu oraz analogicznymi domenami narodowymi, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
1.6. Klient – osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, lub także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
1.7. Produkty – Produkty Standardowe oraz Produkty Indywidualizowane będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Rainbowcups.
1.8. Produkty Standardowe – produkty i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Rainbowcups, których właściwości nie mogą być określane przez Klienta w procesie zamówienia.
1.9. Produkty Indywidualizowane – produkty i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Rainbowcups, których właściwości określane są przez Klienta w podczas składania Zamówienia.
1.10. Katalog – możliwy do pobrania w Sklepie oraz poprzez inne środki komunikacji elektronicznej, w tym: e-mail, platformy zakupowe, sprzedażowe lub aukcyjne, asortyment Produktów wraz z ich właściwościami: opisami, specyfikacjami, parametrami technicznymi, Czasami Dostaw, ograniczeniami, zastrzeżeniami, informacjami, opisany szczegółowo w Sklepie lub platformie zakupowej, sprzedażowej, aukcyjnej lub katalogu lub ofercie udostępnianej Klientom w pliku pdf.
1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
1.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rainbowcups, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu lub środków komunikacji na odległość.
1.13. Projekt Graficzny – projekt graficzny nadruku na Produkt Indywidualizowany, w postaci pliku graficznego, przygotowany na właściwym dla danego produktu szablonie produktu Rainbowcups zgodnie z wytycznymi na nim zawartymi oraz z wytycznymi zawartymi w Katalogu i gotowy do Akceptacji Klienta.
1.14. Akceptacja – udzielana prze Klienta nieodwołalna zgoda na nieodwracalne nadanie Produktom Indywidualizowanym właściwości zgodnie z przygotowanym Projektem Graficznym, rozumiana też jako akceptacja Projektu Graficznego.
1.15. Czas Dostawy – to termin biegnący od dnia udzielenia Akceptacji Projektu Graficznego lub dnia zapłaty (w rozumieniu punktu 9.1), przy czym decyduje dzień późniejszy, do dnia pierwszej próby dostarczania Zamówienia na adres wskazany przez Klienta. Czasy Dostaw są szczegółowo wyspecyfikowane w Katalogu i są różne dla różnych krajów lub ich regionów, różnych produktów oraz różnych ilości danych produktów.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania Zamówień z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
2.2. Informacje o Produktach podane w Katalogu oraz korespondencji e-mail, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.3. Każde przesłane Klientowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży anuluje wszystkie wcześniej wysłane i jest ważne przez 7 dni od dnia jego wysłania.
2.4. Katalog i korespondencja e-mail nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
2.5. Klienci są obsługiwani co najmniej w dwóch językach: Polskim i Angielskim. Korespondencja lub rozmowy telefoniczne prowadzone w innych językach nie są wiążące dla Rainbowcups.
2.6. Klientem Rainbowcups nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.7. Założenie konta w Sklepie lub złożenie Zamówienia w Sklepie lub złożenie Zamówienia w jakikolwiek inny sposób, oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.8. Opłacenie Zamówienia lub proformy oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
2.9. Wszystkie dane i korespondencja przesłane do Rainbowcups są archiwizowane przez maksymalny okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyjątek stanowią pliki Klientów i Projekty Graficzne, które mogą, lecz nie muszą, być usuwane po 3 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zamówieniu.
2.10. Rainbowcups ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków pieniężnych przez instytucje finansowe oraz za przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Produktów do Klienta.
2.11. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz uszczerbek na zdrowiu osób, wynikające z nieprawidłowego używania produktów Rainbowcups, w szczególności nierozumienia czy niestosowania się do treści specyfikacji produktów Rainbowcups, zamieszczonej w materiałach udostępnianych klientowi oraz Katalogu, a także treści komunikacji Klienta z Rainbowcups w tym w szczególności zawartych w niej informacji oraz ostrzeżeń.
2.12. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 110 – 116 Kodeksu Cywilnego.
2.13. Zamówienia są realizowane wyłącznie w zakresie potwierdzonym za pomocą proform. Warunki dodatkowe,  ustalenia specjalne, Produkty i usługi nieuwzględnione na proformie lub fakturze nie są realizowane lub dostarczane.
2.14. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed zasadami i warunkami Klienta, w szczególności warunkami zakupów Klienta. W przypadku różnic między Regulaminem, a zasadami lub warunkami Klienta, tekst Regulaminu będzie rozstrzygający z zastrzeżeniem punktu 2.14 powyżej.
2.15. Rainbowcups odpowiada za wady Produktów w okresie 6 miesięcy od ich dostarczenia.
2.16. Odpowiedzialność Rainbowcups ogranicza się do samych Produktów. W przypadku wad Produktów, opóźnień i innych sytuacji opisanych w tym Regulaminie, Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.

3. Zasady korzystania ze Sklepu.

3.1. Warunkiem złożenia w Sklepie Zamówienia na Produkty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
3.2. Rainbowcups może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
3.2.1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
3.2.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
3.2.3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rainbowcups za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Rainbowcups.
3.3. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rainbowcups.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Rainbowcups podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
3.5. Klient nie może:
3.5.1. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.5.2. korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.5.3. rozsyłać lub umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.5.4. korzystać ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Rainbowcups.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.6.1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.6.2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Sklepu.
3.7.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@rainbowcups.eu lub poprzez formularz kontaktowy w Sklepie.
3.7.2. Zgłaszając błąd Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz jej możliwie szczegółowy opis.
3.7.3. Rainbowcups podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Ceny i warunki płatności.

4.1. Ceny Produktów w Katalogu podane są w złotych polskich dla dostaw realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Euro dla dostaw realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. Ceny Produktów zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, standardowego pakowania.
4.3. Ceny Produktów nie zawierają:
4.3.1. podatku VAT, kosztu dostawy, odprawy celnej, pozostałych usług, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej,
4.3.2. kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za specjalne dni i godziny dostawy, wniesienie do lokalu w przypadku dostaw paletowych, oraz ponadstandardowe parametry Produktów, takie jak dodatkowe kolory, dodatkowe logo, specjalne pakowanie lub specjalne etykietowanie.
4.4. Ceny uwzględniają warunki płatności 100% przedpłaty.
4.5. Podane koszty dostaw obowiązują pod warunkiem dostawy całego Zamówienia w jedno miejsce, chyba że w podsumowaniu Zamówienia zapisano inaczej.
4.6. Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 sztukę Produktu i nie przysługują od nich żadne zniżki.

5. Zamówienie i Umowa Sprzedaży.

Składanie i potwierdzanie Zamówień oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
5.1. Przedmiotem zawarcia Umowy Sprzedaży mogą być Produkty.
5.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi potwierdzić Zamówienie.
5.3. Zamówienie należy złożyć poprzez:
5.3.1. wejście na stronę Sklepu, dokonanie wyboru Produktów i ich parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty, lub
5.3.2. działania zgodne z regulaminami i instrukcjami odpowiednich platform zakupowych, sprzedażowych lub aukcyjnych, lub
5.3.3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Rainbowcups: info@rainbowcups.eu.
5.4. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów oraz ich ilości jest dokonywany poprzez:
5.4.1. dodanie ich do koszyka w Sklepie lub
5.4.2. działania zgodne z regulaminami i instrukcjami odpowiednich platform zakupowych, sprzedażowych lub aukcyjnych, lub
5.4.3. określenie ich podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z Rainbowcups,
5.5. Wybór przez Klienta adresu i sposobu dostawy, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem oraz sposobu płatności dokonywany jest poprzez:
5.5.1. z poziomu koszyka w Sklepie lub
5.5.2. działania zgodne z regulaminami i instrukcjami odpowiednich platform zakupowych, sprzedażowych lub aukcyjnych, lub
5.5.3. komunikację pocztą elektroniczną z Rainbowcups, w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.6. Podsumowaniem Zamówienia i treścią Umowy Sprzedaży jest:
5.6.1. wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia wysłana na adres e-mail Klienta podany w trakcie zakładania konta w Sklepie lub
5.6.2. dokument Zamówienia lub dokument proforma wystawiony przez Rainbowcups i wysłany do Klienta na jego adres poczty elektronicznej, w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierający w szczególności:
5.6.2.1. przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
5.6.2.2. Produkty i ich ilości,
5.6.2.3. łączną cenę zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli występują,
5.6.2.4. wybraną metodę płatności i warunki płatności,
5.6.2.5. adres pod jaki Rainbowcups dostarczy przesyłkę,
5.6.2.6. sposób dostawy,
5.6.2.7. inne ewentualne uwagi, ustalenia lub warunki specjalne.
5.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta i zawarcie Umowy Sprzedaży dokonywane jest poprzez:
5.7.1. kliknięcie w Sklepie przycisku „Potwierdzam moje zamówienie” lub przycisku o podobnej treści, lub
5.7.2. działania zgodne z regulaminami i instrukcjami odpowiednich platform zakupowych, sprzedażowych lub aukcyjnych, lub
5.7.3. opłacenie Zamówienia, lub
5.7.4. opłacenie dokumentu Zamówienia lub dokumentu proforma wysłanego do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
5.7.5. oświadczenie woli w przypadku składania Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.8. Potwierdzenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży niesie za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta.
5.9. Zamówienie, które nie zostało opłacone, może zostać anulowane przez Rainbowcups.
5.10. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji i dostawach Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych i pełnych danych, koniecznych do jego kompleksowej realizacji.

6. Projekty Graficzne.

Projekty Graficzne dotyczą wyłącznie Produktów Indywidualizowanych.
6.1. Rainbowcups nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta w ramach określania właściwości Produktów Indywidualizowanych. Jeżeli jednak Zamówienie lub Projekt Graficzny będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Rainbowcups ma prawo odmówić jego realizacji i anulować takie Zamówienie. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
6.2. Projekty Graficzne, które Rainbowcups otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w Katalogu oraz na właściwych szablonach Produktów Indywidualizowanych.
6.3. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Klienta Projektów Graficznych przygotowanych niezgodnie z wytycznymi na szablonach lub użycie przez Klienta niewłaściwych szablonów lub nieprawidłowej przestrzeni barw.
6.4. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, graficzne lub ortograficzne znajdujące się w treści Projektu Graficznego przygotowanego lub Zaakceptowanego przez Klienta. Nie mogą być one podstawą reklamacji.
6.5. Nadruk na produktach wykonanych z papieru odbywa się techniką cyfrową, offsetową, flexograficzną lub tampon drukiem. Jeśli nie zaznaczono inaczej druk realizowany jest w przestrzeni barw CMYK, a inne kolory (np. Pantone) są konwertowane do tej przestrzeni.
6.6. Nadruk na produktach wykonanych z plastiku, w szczególności z PET, rPET, PLA, PP, PE, odbywa się:
6.6.1. techniką tampon druku, w przestrzeni barw PMS (Pantone). Inne kolory (np. RGB, CMYK) są konwertowane do tej przestrzeni,
6.6.2. techniką suchego offsetu, w przestrzeni barw CMYK.
6.7. W przypadku konieczności konwersji kolorów, wszelkie konwersje kolorów pomiędzy przestrzenią Pantone i innymi przestrzeniami (RGB, HEX, CMYK) odbywają się automatycznie i są wykonywane przez Rainbowcups bez powiadamiania Klienta. W przypadku braku bezpośredniego odpowiednika danego koloru, wybierana jest jego najbliższa reprezentacja.
6.8. Rainbowcups zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Produkcie Indywidualizowanym oznaczeń lub nadruków:
6.8.1. na powierzchni bocznej kubka, lub innego produktu, pionowo przy łączeniu papieru, lub
6.8.2. na rancie dolnym od spodu, po wewnętrznej stronie, lub
6.8.3. na dnie kubka, lub innego produktu, od spodu,
w postaci: podania nazwy Rainbowcups, adresu Sklepu “www.rainbowcups.eu”, adresu e-mail „info@rainbowcups.eu” lub numeru telefonu, innych własnych oznaczeń lub nadruków, w szczególności kodów produkcyjnych. Klient może na etapie składania Zamówienia zastrzec usunięcie powyższych danych o ile występują one na Projekcie Graficznym. W przypadku Akceptacji przez Klienta Projektu Graficznego zawierającego opisane oznaczenia lub nadruki, ich występowanie na Produkcie Indywidualizowanym nie może być podstawą reklamacji.
6.9. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji i dostawach Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików graficznych lub Projektów Graficznych oraz wynikające z czasu ich poprawy i ponownych Akceptacji.

7. Prawa autorskie do Projektów Graficznych.

Licencje i prawa autorskie do Projektów Graficznych dotyczą wyłącznie Produktów Indywidualizowanych.
7.1. W przypadku przygotowania Projektu Graficznego przez Klienta, wszelkie prawa autorskie pozostają u Klienta lub ich prawowitych właścicieli, a Klient jedynie udziela Rainbowcups licencji na wykorzystanie projektu graficznego do produkcji zamówionych Produktów Indywidualizowanych.
7.2. W przypadku zamówienia przez Klienta Projektu Graficznego przygotowanego przez Rainbowcups lub poprawek graficznych realizowanych przez Rainbowcups, Rainbowcups udziela Klientowi licencji na wykorzystanie Projektu Graficznego do wykorzystania wyłącznie na Produktach Indywidualizowanych zamówionych w Rainbowcups.
7.3. Wszystkie prawa autorskie dotyczące Projektów Graficznych przygotowanych na Zamówienie Klienta przez Rainbowcups, w szczególności autorskie prawa majątkowe, pozostają własnością Rainbowcups oraz twórców Projektów Graficznych.
7.4. Modyfikacja Projektów Graficznych przygotowanych przez Rainbowcups wymaga uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Rainbowcups.
7.5. Projekt Graficzny przygotowany przez Rainbowcups może być wykorzystywany jedynie do składania Zamówień w Rainbowcups na Produkty Indywidualizowane.
7.6. Zabronione jest wykorzystywanie Projektów Graficznych przygotowanych przez Rainbowcups w sposób inny niż wskazany w punkcie 7.5, w szczególności do produkcji produktów podobnych jak te umieszczone w Katalogu, z pominięciem Rainbowcups.
7.7. Projekty Graficzne przygotowane przez Rainbowcups nie mogą być wykorzystywane jako znak towarowy, wzór przemysłowy, logo, znak firmowy lub jako ich część bez pisemnej zgody Rainbowcups.
7.8. Rainbowcups zastrzega sobie prawo do wykorzystania w Projektach Graficznych elementów pochodzących z banków grafik, dla których mogą istnieć dodatkowe ograniczenia wykorzystania narzucone przez ich twórców oraz prawowitych właścicieli praw autorskich. Ograniczenia te przechodzą na Klienta.
7.9. Za naruszenie warunków licencji przez Klienta firmie Rainbowcups przysługuje odszkodowanie w wysokości 0,06 zł netto za każdą sztukę Produktu zamówioną, wyprodukowaną lub dostarczoną z pominięciem Rainbowcups lub 2000 zł netto w przypadku pozostałych naruszeń. Odszkodowanie nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenia warunków wykorzystania dla elementów Projektów Graficznych pochodzących z banków grafik.
7.10. Licencja na korzystanie z Projektu Graficznego przygotowanego przez Rainbowcups zostaje udzielona w chwili dostawy Zamówienia. Licencja zostaje udzielona pod warunkiem rozwiązującym, który stanowi brak dokonania przez Klienta płatności całkowitej kwoty za zamówiony Projekt Graficzny w terminie płatności określonym na fakturze lub proformie.
7.11. Ograniczenia wykorzystania Projektów Graficznych dotyczą jedynie elementów graficznych i ich układu przygotowanych przez Rainbowcups i nie obejmują materiałów dostarczonych przez Klienta, w szczególności firmowych znaków graficznych, jak np. logo, których prawa pozostają przy prawowitych właścicielach.
7.12. Niezależnie od tego, kto przygotowuje Projekt Graficzny, Klient udziela bezpłatnej licencji na użycie przez Rainbowcups i jego partnerów biznesowych, wizerunku gotowych Produktów Indywidualizowanych, na które złożył Zamówienie, w szczególności w Katalogu, w Sklepie, na stronach www, Facebook. Na pisemne żądanie klienta Rainbowcups niezwłocznie usunie dany wizerunek Produktu Indywidualizowanego.

8. Akceptacja Projektów Graficznych.

8.1. Akceptacja przez Klienta dostarczonych przez Rainbowcups Projektów Graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rainbowcups Umowy Sprzedaży
8.2. Przed udzieleniem Akceptacji Klient ma obowiązek sprawdzić poprawność Projektu Graficznego. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą Reklamacji.
8.3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient opłaci Zamówienie lub potwierdzi Zamówienie z formą płatności „za pobraniem”, oraz dodatkowo w przypadku Zamówień na Produkty Indywidualizowane dokona Akceptacji przesłanych mu Projektów Graficznych .
8.4. Udzielnie przez Klienta Akceptacji Projektu Graficznego Produktu Indywidualizowanego zawartego w Zamówieniu, oznacza przekazanie tej części Zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z tej części Zamówienia.
8.5. O dniu Akceptacji Projektów Graficznych, jako podstawie do wyliczania Czasu Dostawy, decyduje dzień akceptacji wszystkich Projektów Graficznych Produktów Indywidualizowanych zawartych w danym Zamówieniu.
8.6. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji i dostawach Zamówień wynikające z braku udzielenia Akceptacji przez Klienta lub dostarczenia przez Klienta błędnych Projektów Graficznych lub niezgodnych z wytycznymi umieszczonymi na właściwych szablonach Produktów Indywidualizowanych i w Katalogu.

9. Płatności.

9.1. Dniem opłacenia Zamówienia jest dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Rainbowcups.
9.2. Płatności za Zamówienie można dokonać:
9.2.1. korzystając z przelewu bankowego,
9.2.2. za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego, w szczególności: PayU, PayPal, Klarana, kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem pieniężnym, przelewem bankowym,
9.2.3. dokonując płatności przy odbiorze przesyłki – wyłącznie w przypadku Produktów Standardowych.
9.3. Rainbowcups zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia dostępnych sposobów płatności dla wybranych produktów oraz Klientów. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
9.4. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
9.5. W przypadku Produktów Indywidualizowanych dokonanie płatności możliwe jest również przed przesłaniem plików graficznych przez Klienta lub Akceptacją.
9.6. Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji i dostawach Zamówień wynikające z nieopłacenia terminowo Zamówień przez Klienta.

10. Anulowanie Zamówienia.

10.1. Klient może odstąpić od Zamówienia, w zakresie obejmującym:
10.1.1. Produkty Standardowe – w okresie do 7 dni od dnia dostawy Zamówienia lub zanim ona nastąpi. Koszty dostawy oraz zwrotu Produktów Standardowych obciążają Klienta. W przypadku konieczności przepakowania i przeliczenia tych produktów zostaną pobrane od Klienta dodatkowe opłaty z tym związane, wynoszące ryczałtowo 25% wartości zwracanych Produktów według cen na Zamówieniu.
10.1.2. Produkty Indywidualizowane – do chwili Akceptacji Projektów Graficznych, jednak za Zamówione usługi graficzne obowiązuje opłata w wysokości 100%.
10.2. Z uwagi na fakt, iż właściwości Zamawianych Produktów Indywidualizowanych są ściśle określone przez Zamawiającego, po Akceptacji niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy w zakresie obejmującym te Produkty.
10.3. Klient, który opłacił Zamówienie, którego część lub całość została anulowana, otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Rainbowcups musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji Zamówienia. Wspomniane koszty wynoszą ryczałtowo:
10.3.1. 3% wartości Zamówienia netto, jednak nie mniej niż 100 zł netto w przypadku nie przesłania przez Klienta ani plików graficznych, ani Projektów Graficznych ,
10.3.2. 3% wartości Zamówienia netto powiększonej o 200 zł netto przypadku braku Akceptacji Projektów Graficznych dostarczonych przez Rainbowcups.
Rainbowcups wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zamówienia.
10.4. Z Klientami, którzy złożyli Zamówienie oraz opłacili je, ale nie przesłali lub nie udzielili Akceptacji Projekt Graficznego, po 14 dniach od chwili zaksięgowania ich płatności na koncie Rainbowcups, może skontaktować się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Rainbowcups zastrzega sobie też prawo do anulowania takiego Zamówienia bez powiadamiania Klienta. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10.5. W przypadku braku w magazynie Zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Rainbowcups, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Rainbowcups poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Zamówienie lub jego część jest anulowane. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10.6. W przypadku błędów w cenach Produktów lub w innych informacjach podanych Klientowi w korespondencji e-mail lub w Katalogu, działając na podstawie artykułów 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Kodeksu Cywilnego, Rainbowcups zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia i poinformowania o tym fakcie Klienta. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10.7. Punkt 10.6 ma również zastosowanie w przypadku, gdy informacje lub ceny przedstawione w Katalogu lub Sklepie lub korespondencji e-mail różnią się pomiędzy sobą.

11. Fakturowanie i windykacja.

11.1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
11.2. Faktury są wystawiane w sposób i w terminach przewidzianych przez prawo Polskie.
11.3. Zwroty kwot wynikających z faktur korygujących, są wykonywane w ciągu 10 dni roboczych po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Klienta otrzymania faktury korygującej.
11.4. Zwroty kwot nienależnych lub wynikających z faktur korygujących są wykonywane na konto z którego uprzednio została otrzymana płatność.
11.5. Nieopłacone faktury zostają przekazane do windykacji po okresie jednego miesiąca od dnia dostawy Produktów. Windykacja może być zlecona wyspecjalizowanym w odzyskiwaniu należności podmiotom i odbywa się na koszt dłużnika.
11.6. Stawka podatku VAT na Produkty jest zależna od miejsca dostawy i statusu rejestracji podatnika VAT w systemie VIES https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
11.7. Jeżeli Klient w trakcie realizacji Zamówienia utraci swój unijny numer VAT jego faktura na Produkty zostanie skorygowana w górę o obowiązującą wartość podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązkiem zapłaty zgodnie z punktem 11 i jego podpunktami. Weryfikacja numeru VAT jest rozstrzygana na podstawie systemu VIES dla podatników z Unii Europejskiej lub na odpowiedniej stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/ dla podatników Polskich. To samo dotyczy Klientów z Unii Europejskiej i Polski nie posiadających numeru VAT.

12. Dostawy.

12.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej (z wyłączeniem przynależących do niej terytoriów zamorskich), EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz krajów stowarzyszonych z Unią Europejską, i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
12.2. Dostawy Produktów do lokalizacji znajdujących się poza wymienionymi w punkcie poprzedzającym obszarami, wymagają osobnej zgody Rainbowcups i będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku z osobna.
12.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub transportowych.
12.4. Dostawy mogą być realizowane całościowo lub częściowo. Jeżeli Klient nie życzy sobie dostaw częściowych, musi złożyć taką deklarację na etapie składania Zamówienia.
12.5. Dostawy, w szczególności częściowe, mogą być realizowane różnymi środkami transportu oraz różnymi usługodawcami w różne dni.
12.6. Dostawy zagraniczne poza Unię Europejską realizowane są na warunkach Incoterms 2010: DAP i wymagają odprawy celnej. Koszt odprawy celnej ponosi Klient zgodnie z Katalogiem.
12.7. Wewnątrzwspólnotowe Dostawy Towarów (WDT) na ternie Unii Europejskiej realizowane są na warunkach Incoterms 2010: DAP i nie wymagają odprawy celnej.
12.8. W przypadku wyjątkowych przypadków dostaw poza terytorium Polski na warunkach Incoterms 2010: EXW, Klient jest zobowiązany dostarczyć do Rainbowcups kopię dokumentów wywozu towaru poza terytorium Polski, w szczególności kopie podpisanego przez odbiorcę dokumentu CMR, komunikatów celnych IE529 oraz IE599. W przypadku braku dostarczenia przez Klienta wymienionych dokumentów do Rainbowcups w ciągu 10 dni od odebrania towaru, Rainbowcups zastrzega sobie prawo do korekty faktury w górę o obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stawki VAT z obowiązkiem dopłaty po stronie Klienta, zgodnie z punktem 11 i jego podpunktami.
12.9. Jeżeli dostarczone ilości są mniejsze od ilości wyspecyfikowane na Zamówieniu, w szczególności z powodu zagubienia części lub całej przesyłki przez firmę kurierską lub transportową, albo z powodu ilościowych rozrzutów produkcyjnych lub innych awarii, faktura końcowa zostanie odpowiednio skorygowana, a wynikła nadpłata zostanie zwrócona zgodnie z punktem 11 i jego podpunktami. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
12.10. W przypadku:
a) braku możliwości dostawy do Klienta,
b) nie przyjęciu przez Klienta dostawy,
c) zmiany adresu dostawy lub jej przekierowania,
d) zmiany przez Klienta terminu dostawy,
w wybranym przez siebie momencie Rainbowcups zafakturuje Klienta, z obowiązkiem zapłaty, za każdy dodatkowy dzień przechowywania Produktów w cenie 4 zł  netto za każdą przesyłkę kurierską lub 40 zł netto za każdą paletę oraz za każdą powtórną próbę dostarczenia lub każdy zwrot do magazynu rainbowcups, w koszcie równym kosztowi dostawy na Zamówieniu, proformie lub fakturze. Kolejna próba dostawy jest realizowana dopiero po uregulowaniu przez Klienta należności wynikających z niniejszego punktu. W przypadku gdy przez 60 dni wystąpi braku możliwości dostawy do Klienta lub niemożność ustalenia jej terminu albo brak jest opłacenia prze Klienta należność wynikających z tego punktu, Produkty są utylizowane na koszt Klienta w cenie 4 zł za kilogram Produktów z obowiązkiem zapłaty.

13. Czasy dostaw.

13.1. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w Katalogu Czasami Dostaw.
13.2. Czasy Dostaw są określone odrębnie dla poszczególnych Produktów i ich ilości i są przedstawione w Katalogu.
13.3. Czasy Dostaw obowiązują dla Produktów o właściwościach jak w Katalogu. Wszelkie odstępstwa od umieszczonych w Katalogu standardowych specyfikacji produktów lub ich pakowania wydłużają Czasy Dostawy i nie mogą być podstawą do jakikolwiek roszczeń Klienta w stosunku do Rainbowcups.
13.4. Czasy Dostaw i ich ceny różnią się dla poszczególnych krajów i regionów co jest odzwierciedlone w Katalogu oraz uwagach w nim zawartych i odnoszą się jedynie do lądowych części terytoriów krajów lub regionów, których dotyczą.
13.5. O Czasie Dostawy Zamówienia na wiele Produktów, decyduje Produkt o najdłuższym czasie dostawy lub produkcji wyspecyfikowanym w Katalogu.
13.6. Rainbowcups dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zamówienie w podanym terminie, jednakże  dopuszcza możliwość nieterminowej dostawy Zamówienia wynikającą, między innymi z przyczyn zewnętrznych lub niezależnych od Rainbowcups.
13.7. Czas Dostawy jest wydłużany dodatkowo o odpowiednią ilość dni, każdorazowo w przypadku występujących przed dostawą zdarzeń:
13.7.1. konieczności odprawy celnej,
13.7.2. świąt i dni wolnych od pracy w Rainbowcups,
13.7.3. awarii maszyn i urządzeń komputerowych lub przerw związanych z ich konserwacją lub rozbudową,
13.7.4. przerw w dostawie prądu i wody,
13.7.5. braków w dostępie do Internetu,
13.7.6. opóźnień lub strajków firm transportowych lub innych dostawców, usługodawców i podwykonawców Rainbowcups,
13.7.7. klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii, działań rządów oraz innych, wyżej niewymienionych działań siły wyższej.
Opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Rainbowcups względem Klienta.
13.8. Rainbowcups postara się informować Klientów o występowaniu opisanych w punkcie poprzedzającym przyczyn wydłużenia Czasu Dostawy.

14. Reklamacje.

14.1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego online udostępnionego przez Rainbowcups na żądanie Klienta, zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
14.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer zamówienia, dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zdjęcia i filmiki potwierdzające te niezgodności, zakres żądania reklamacyjnego oraz mieć wypełnione wszelkie pozostałe wymagane pola w formularzu online.
14.3. Dniem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dzień kompletnego wypełnienia Formularza reklamacji online wraz z załadowaniem do niego zdjęć.
14.4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostawy, uszkodzeń przesyłek, braków Produktów w dostawie upływa w 5-tym dniu roboczym od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta (wynika to umów kurierskich), a dla dostaw poza terytorium Polski zgodnie z konwencją CMR w 3-cim dniu roboczym. Po upływie tych terminów Rainbowcups nie gwarantuje możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z dostawami.
14.5. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Rainbowcups. Czas rozpatrzenia Reklamacji dotyczących dostaw i przesyłek kurierskich zostaje przedłużony o czas ich rozpatrzenia przez firmę kurierską lub transportową.
14.6. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędów w nadruku upływa w 10-tym dniu roboczym od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta.
14.7. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów komputerowych, a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK, lub Pantone) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
14.8. Rainbowcups dokłada starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w Projektach Graficznych. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących i różne techniki druku, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, oraz używane są surowce pochodzące od wielu producentów, to przy druku tego samego lub analogicznego Projektu Graficznego mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu wcześniej składanego Zamówienia jak również wykonywaniu kilku Produktów z tym samym, podobnym lub analogicznym Projektem Graficznym. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Rainbowcups.
14.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, użytych materiałów oraz procesu druku i produkcji dopuszczalne są następujące odchylenia:
14.9.1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze Produkty Indywidualizowane: tolerancja do 2 mm;
14.9.2. przy klejeniu jednorazowych kubków oraz misek papierowych: przesunięcia na wzdłużnej krawędzi klejenia dające efekt niedopasowania poziomych elementów graficznych w pionie: tolerancja do 4 mm;
14.9.3. odchylenia ustalonej kolorystyki o +/- 15%, wynikające w szczególności z właściwości zastosowanego nośnika oraz procesów drukarskich;
14.9.4. przy oklejaniu Produktu drugą warstwą papieru, przesunięcie warstwy zewnętrze góra-dół względem Produktu bazowego: tolerancja do 3mm;
14.9.5. przesunięcia poszczególnych kolorów względem siebie w nadruku techniką tampon druku: tolerancja do 2mm;
14.9.6. w technologii tampon druku elementy nadruku mogą się zniekształcać, przesuwać względem siebie lub obracać, a powtarzalność nadruku pomiędzy pojedynczymi kubkami jest ograniczona – ze względów technologicznych nie jest możliwe unikniecie tych zjawisk;
14.9.7. inne tolerancje i wymiary podane w Katalogu.
Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn reklamacja taka zostanie odrzucona przez Rainbowcups.
14.10. Materiały wykorzystane w próbkach Produktów Rainbowcups są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które będą stosowane są w dostarczanych Produktach. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów lub może wynikać z zastosowania innej techniki druku.
14.11. W przypadku odbioru towaru przez Rainbowcups, gdy Klient nie udostępni towaru do odbioru we wcześniej potwierdzonym z Rainbowcups terminie, Rainbowcups zafakturuje Klienta na 200 zł netto z obowiązkiem zapłaty.
14.12. Rainbowcups ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek Produktów oraz testów zwróconych przez Klienta Produktów. W przypadku rozpatrywania reklamacji Rainbowcups może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części Produktów z Zamówienia. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt takiego zwrotu ponosi Rainbowcups. W przeciwnym przypadku Klientowi zostanie udostępniony raport z testów zawierający zdjęcia lub/i ich nagranie oraz Klient zostanie obciążony kosztem odebrania i wysyłki towaru powiększonym o kwotę 250zł netto jako koszt wykonania testu produktów oraz jego dokumentacji.
14.13. W przypadku odrzucenia reklamacji produkty zwrócone do Rainbowcups są odsyłane z powrotem do Klienta. W przypadku nie odebrania przesyłki zwrotnej przez Klienta, produkty te zostaną zutylizowane na koszt Klienta po cenie 4zł netto za kilogram Produktów. Koszty wysyłki i utylizacji zostaną zafakturowany na Klienta z obowiązkiem zapłaty.
14.14. Rainbowcups zobowiązuje się do rozpatrzenia kompletnej reklamacji wypełnionej zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu reklamacji online w ciągu 30 dni roboczych od chwili jej przyjęcia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości Zamówienia. Czas wysyłki i oczekiwania na zwrot reklamowanego towaru przedłuża czas rozpatrzenia reklamacji. W przypadku odmowy odesłania wadliwego Produktu (całego lub części Zamówienia – do decyzji Rainbowcups) reklamacja zostaje automatycznie odrzucona.
14.15. Dniem rozpatrzenia reklamacji jest dzień wysłania Klientowi decyzji o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji przez Rainbowcups.
14.16. W przypadku uznania reklamacji w zakresie ilości Produktów mniejszej niż określone w Katalogu Ilości Minimalnego Zamówienia (MOQ), rainbowcups zwróci Klientowi kwotę wynikającą z ilości wadliwych Produktów, bez możliwości ich wymiany na pozbawione wad. W szczególności dotyczy to wadliwych Produktów Indywidualizowanych w ilościach mniejszych od MOQ lub przekraczających wielokrotność MOQ, które są zarazem mniejsze od MOQ. Przykładowo jeśli wadliwe okaże się 2350 kubków, dla których MOQ to 1000 szt., wówczas 2000 szt. zostanie wyprodukowane ponownie, a za 350 szt. Klient otrzyma zwrot pieniędzy. Zwrócone produkty zostaną zutylizowane na koszt rainbowcups.
14.17. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane Zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości, a w przypadku nie zwrócenia do Rainbowcups przez Klienta wszystkich reklamowanych Produktów, co najwyżej 100% wartości zwróconych Produktów.
14.18. Wszelkie zwroty, płatności lub windykacje będą dokonywane zgodnie z całą sekcją 11.
14.19. Rainbowcups odpowiada za wady Produktów w okresie 6 miesięcy od ich dostarczenia.
14.20. Odpowiedzialność Rainbowcups ogranicza się do samych Produktów. W przypadku wad Produktów, opóźnień i innych sytuacji opisanych w tym Regulaminie, Rainbowcups nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.

15. Postanowienia końcowe.

15.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rainbowcups a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Rainbowcups.
15.2. Rainbowcups jest uprawniona do dokonywania jednostronnej zmiany Regulaminu. W takim przypadku Rainbowcups zobowiązana jest zawiadomić Klienta o zmianach, doręczając za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu konta treść zmienionych postanowień Regulaminu. W terminie 3 Dni Roboczych od dnia doręczenia treści zmienionych postanowień, Klient może pocztą elektroniczną pod adres info@rainbowcups.eu doręczyć Rainbowcups zawiadomienie o sprzeciwie na wprowadzenie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu uznaje się, z chwilą upływu terminu określonego powyżej, za akceptację zmian. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Klient traci możliwość składania kolejnych Zamówień, Strony do czasu zakończenia realizacji Zamówień będących w toku pozostają związane Regulaminem w poprzednim brzmieniu.
15.3. Zamówienia oraz Regulamin zostały sporządzone zgodnie z prawem polskim i jemu podlegają.
15.4. W przypadku niezgodności zapisów Regulaminu w innej wersji językowej niż Polska, z odpowiadającą mu wersją Polską, Polska wersja Regulaminu jest nadrzędną.
15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

16. Lista załączników: